608 281 854 [email protected]

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o jejich zpracování

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o jejich zpracování

Článek 1.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím příslušné volby a kliknutím na tlačítko „Odeslat zprávu“ souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů právnickou osobou KAPOLI a.s. se sídlem v Opletalova 1418/23, 11000 Praha, IČ: 28074947 (dále jen „správce“), jakožto správcem osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (všeobecně známé jako „nařízení GDPR“), a to za níže uvedených podmínek.

Článek 2.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost KAPOLI a.s. se sídlem v Opletalova 1418/23, 11000 Praha, IČ: 28074947, zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 14168. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování P.O.BOX 4, 14300 Praha, adresa elektronické pošty [email protected], telefon 608 281 854.

Článek 3.

OSOBNÍ ÚDAJ

Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Článek 4.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě odeslané poptávky po rychlém vyhodnocení požadavku na faktoringové financování. Vaše údaje budou zpracovávány pouze za tímto účelem. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 nařízení. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

Článek 5.

ROZSAH ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen osobní údaje v zcela nezbytném rozsahu pro potřeby vzájemné komunikace. Konkrétně se jedná o tyto údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo.

Článek 6.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Aktivním vyjádření souhlasu s těmito podmínkami akceptujete předání osobních údajů třetí osobám („poskytovatelům financování“) pouze za účelem vyřízení požadované poptávky. Vaše osobní údaje předáváme třetí osobám v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo.

Článek 7.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako poskytovatelé finančních produktů či zpracovatelé, kterými mohou být subjekty zajišťující správu softwaru správce, hostingové služby či jiné IT služby.

Článek 8.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu po dobu nutnou k společné komunikaci, maximálně však po dobu jednoho roku od ukončení zpracování Vaší poptávky. Tímto není dotčena povinnost uchovávat Vaše osobní údaje po dobu nutnou pro archivaci záznamů dle platné legislativy.

Článek 9.

ODVOLÁNÍ/ZRUŠENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu a dále ani zákonnost zpracování pro účely, ke kterým podle právních předpisů Váš souhlas nepotřebujeme. Odvolání provedete zasláním na emailovou adresu [email protected] V takovém případě okamžitě odstraníme všechny Vaše osobní údaje ze CRM správce, všech záloh a archivačních protokolů.

Článek 10.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Informujeme vás o vašich právech, které vyplývají z nařízení GDPR, zejména V souvislosti s nařízením GDPR máte právo na: – přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány – čl. 15 nařízení GDPR), – opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů – čl. 16 nařízení GDPR), – odstranění (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu odstranil osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR), – omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR), – přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR), – nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR), – podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Článek 11.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K zabezpečení osobních údajů využíváme odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využívám technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracují pouze proškolení pracovníci.

Článek 12.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Souhlasem prohlašujete, že jste byli řádně informováni o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že vaše osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.